Kunnskap er nøkkelen til å gi hver enkelt mulighet til å skape et vellykket liv og møte utfordringene samfunnet vårt står overfor.

Vi kan etablere et mer inkluderende og konkurransedyktig samfunn ved å investere i kunnskap med fokus på trivsel og innovative løsninger på sosiale utfordringer. Høy kvalitet i utdanning og forskning er derfor viktig for en velfungerende karrierevei og for en kontinuerlig jevn vekst av det norske velferdssamfunnet.

Derfor er FURIM Institute forpliktet til å gjøre en sosial innvirkning ved å utvikle innovative løsninger.

Å møte de store samfunnsendringene vi står overfor er begrunnelsen for fornyelsen av utdanningssystemet og vår tilnærming til opplæringen. I fagfornyelsen har vi blant annet lagt vekt på at innbyggerne skal få bedre muligheter til å fordype seg, nettopp fordi dybdelæring gir kompetanse som det er avgjørende å ha i møte med endring.

Dybdekunnskap og erfaring er aldri utdatert hvis du er i stand til å anvende kunnskapen på nye områder. I fremtiden vil endring ikke være en engangsøvelse, men en normal tilstand. Å lære å tilegne seg stadig ny kunnskap og ferdigheter gjennom livet blir viktig.

Menneskelig velferd er avhengig av om materielle forhold gir mulighet for deltakelse, sosial kontakt og bevissthet om å bli hørt. Et velstående fellesskap kan dermed i stor grad karakteriseres av dets sosiale, økonomiske, politiske, psykologiske og kulturelle fellestrekk samt hvor gunstige omstendighetene er. Idrett kan etter vår mening ikke ses utenom samfunnet. Idrettens bidrag til samfunnet er stort, siden det spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Idrett, på nasjonalt nivå, inkorporerer tilhørighet, stolthet og en følelse av fellesskap, samtidig som idrett naturlig og intuitivt tjener mange av samfunnets mål ved sin utvikling.

Det er grunnleggende for oss å velge støtte til livslang læring gjennom utdanning og personlig og faglig velvære for befolkningen som våre hovedsektorer. På denne måten forsøker instituttet å bidra til bærekraftig utvikling, sosialt samhold, innovasjon og fremme av en aktiv livsstil.

Inkludering og mangfold, Digitalisering, Innovasjon & Entreprenørskap, Kompetanseutvikling og Karriereveiledning er overordnede prioriteringer som preger virksomheten til FURIM Institute.

ORD FRA GRUNNER

«Vi har kunnskapen og erfaringen til å finne løsningene du trenger for å komme videre. "

Layer-9
Gorsie Beller
Grunnlegger, CPA, AICIP, Quickbooks ProAdvisor

Hovedaktiviteter

  • Samle empirisk bevis for å tilpasse og påvirke fremtidige beslutninger om sosial intervensjon (politikk, praksis og programmer).
  • Lansering, testing, deling og implementering av nye former for ikke-formelle læringsmetoder, verktøy, praksiser og materialer
  • Utvikling av ferdigheter og kompetanser tilegnet gjennom formell, ikke-formell og uformell læring.
  • Utvikling av læreplan/pensum for formelle og ikke-formelle utdanningsorganisasjoner
  • Multilaterale initiativ som styrker entreprenørielle tankesett og ferdigheter for å fremme inkludering og entreprenørskap.
  • Skape og utvikle nettverk mellom organisasjoner.